شركت نفت مناطق مركزي ايران كه در سال 1377تاسيس گرديده، يكي از پنج شركت توليدي نفت و گاز و دومين شركت توليد كننده گاز كشور مي باشد . اين شركت مسئوليت توليد و توسعه اكثر ميدان‌هاي خشكي در محدوده جغرافيائي استانهاي لرستان ، كردستان ، كرمانشاه ، مركزي ، قم ، ايلام ، خراسان ، آذربايجان غربي و شرقي ، اردبيل ، فارس ، بوشهر ، هرمزگان و چهارمحال بختياري را بر عهده دارد و در حال حاضر نزديك به نيمي از گاز مورد نياز كشور را تأمين مي‌نمايد.

شركت نفت مناطق مركزي ايران مسئوليت توسعه و توليد از 80 میدان گازی و نفتی را بر عهده دارد که شامل 51 ميدان گازي و 28 ميدان نفتي و يك ميدان گازي- نفتي می شود كه تاكنون 13 ميدان گازي و 13 ميدان نفتي توسعه يافته و در مدار توليد هستند. ستاد اين شركت كه مسئوليت سياست گذاري و تدوين استراتژي توليد و توسعه را به عهده دارد در تهران و ستاد شركت‌هاي بهره برداري نفت و گاز غرب ,شرق و زاگرس جنوبي به ترتيب در شهرهاي كرمانشاه، مشهد مقدس و شيراز واقع است .